Algemene online verkoopvoorwaarden

De belangrijkste activiteit van de verkoper is de verkoop van barbecuegerechten en andere bijgerechten, om te leveren, ter plaatse te eten of om mee te nemen. Ze gelden voor alle bestellingen geplaatst op de website van het BBQ’tje www.bbqtje.be. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te accepteren alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling impliceert bijgevolg de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Het BBQ’tje behoudt zich ten allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen of te wijzigen. In het geval van een wijziging, worden de algemene verkoopvoorwaarden toegepast die gelden op de dag van bestelling. De Klant wordt verzocht regelmatig de Algemene verkoopvoorwaarden  te consulteren om zo op de hoogte te blijven van de laatste evoluties.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben woorden en uitdrukkingen volgende betekenis:
 1. Bestelling en aanvaarding

  Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle productbestellingen van klanten op de website van ’t BBQ’tje. De bestelling kan worden geregistreerd op de website indien de Klant zich duidelijk identificeert door het invullen van alle gevraagde gegevens en/of een account aan te maken en zich aan de melden als bestaande gebruiker. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van prijzen en productbeschrijvingen beschikbaar bij de verkoop. Elk geschil betreffende dit punt zal plaatsvinden in het kader van een eventuele uitwisseling en de onderstaande bepalingen. ’t BBQ’tje verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen via de website na te komen indien voldoende voorraad van de producten aanwezig is. Bij gebrek aan beschikbaarheid van een product zal ’t BBQ’tje de Klant hierover informeren. ’t BBQ’tje kan aan de Klant een vervangend product van dezelfde kwaliteit en prijs voorstellen. De Klant zal de keuze hebben om het vervangend product al dan niet te aanvaarden. Indien de Klant beslist het voorstel niet te aanvaarden, zal de klant een terugbetaling krijgen voor de waarde van het product. De aanvaarding van een productbestelling van een Klant gebeurt door de volledige beoordeling van ’t BBQ’tje. De Klant wordt geïnformeerd over de aanvaarding van zijn/haar bestelling door een bericht op zijn computerscherm vanwaar hij/zij de bestelling heeft ingevoerd. Dit bericht bevestigt de opname van de bestelling en geeft aan welke ’t BBQ’tje zich ontfermt over de bestelling. Minderjarigen onder de 12 jaar mogen geen bestellingen plaatsen op onze Website. Minderjarigen onder de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken bestellen op onze Website. Wij kunnen een identiteitskaart vragen bij afhaling van uw bestelling.
 2.  Het valideren van de bestelling

  In alle gevallen dient de finale validatie van de bestelling als bewijs van de volledig genoemde bestelling, op grond van de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 op de elektronische handtekeningen en brengt als gevolg de opeisbaarheid van de bedragen verbonden aan de bestelling met zich mee. Deze validatie heeft dezelfde waarde als een handtekening en betekent de aanvaarding van alle transacties op de Website. De gegevens opgeslagen in de informaticasystemen van ’t BBQ’tje worden veilig bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie en bestellingen. Uitgezonderd een kennelijke fout door ’t BBQ’tje, worden de gegevens opgeslagen in de informaticasystemen van ’t BBQ’tje gebruikt als bewijskracht met betrekking tot bestellingen van de Klant. Het archiveren van de bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame manier, overeenkomstig een betrouwbare en duurzame kopie, conform het artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Wijzigen van uw Bestelling

  Tot aan de validatie van uw bestelling, kan deze gewijzigd of geannuleerd worden op de Website. Indien de bestelling werd bevestigd en u wenst de bestelling te annuleren, te wijzigen of u heeft een klacht, dan kan u rechtstreeks contact opnemen met uw ’t BBQ’tje waarbij u uw bestelling heeft geplaatst. De gegevens van deze winkel worden meegedeeld in de bevestigingsmail die naar u werd verstuurd na het valideren van de bestelling en kunnen tevens geraadpleegd worden op de Website. Promoties zijn steeds geldig voor een beperkte tijd, elke wijziging aan uw bestelling kan impliceren dat promoties niet meer geldig zullen zijn.
 4. Prijs en betaling

  4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen aangegeven op de Site van ’t BBQ’tje aangegeven in euro met btw inbegrepen. Er wordt rekening gehouden met de BTW toepasbaar op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het BTW tarief zal verrekend worden in de prijzen van de producten. Indien 1 of meerdere belastingen of bijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, zowel omhoog als omlaag, kan deze wijziging worden verrekend op de verkoopprijzen van de Producten. De prijzen kunnen niet meer wijzigen eens een bestelling van de klant afgerond is. De prijzen van de bestelde Producten op de Website en de datum van bestelling dienen daartoe als rechtsgeldig bewijs. 4.2 De betaling van de Klant vindt online plaats met verschillende online-betalingsmogelijkheden. De prijzen betaald door de klant, zijn deze vermeld bij de bevestiging van de bestelling, met uitzondering van technische fouten waarvoor ’t BBQ’tje niet verantwoordelijk kan worden gesteld. ’t BBQ’tje behoudt zich het recht een bestelling te annuleren indien het redelijkerwijs gaat om een fictieve bestelling. 4.3 De verrekening van de aankopen worden gedaan door middel van de betaalmogelijkheden waarnaar werd verwezen in artikel 4.2 van deze algemene online verkoopvoorwaarden.
 5. Levering

  5.1 De levering van de bestelling zal gebeuren op het door de Klant tijdens de bestelling aangegeven leveringsadres. 5.2 ’t BBQ’tje heeft tot doel de Klant te voorzien van de bestelde Producten binnen een zo kort mogelijke termijn te tellen vanaf het uur van bevestiging van de bestelling of op een specifiek tijdstip dat desgevallend werd afgesproken met de Klant. De Klant gaat ermee akkoord om de geleverde Producten te aanvaarden op de overeengekomen plaats en binnen de overeengekomen tijdspanne. 5.3 Wanneer u heeft gekozen voor een levering van Producten, zal ’t BBQ’tje de bestelling leveren aan de hoofdingang van het leveringsadres dat u heeft opgegeven tijdens het bestelproces. Elke levering verder dan de hoofdingang en dus binnen het leveringsadres, gebeurt enkel indien uzelf en de bezorger hiermee akkoord gaan. Indien u niet aanwezig bent om uw bestelling te ontvangen op het opgegeven adres, betalen wij de prijs van de bestelling niet terug en zal u voor het volledige bedrag gefactureerd worden. ’t BBQ’tje behoudt zich het recht een bestelling op de hoek van een straat of beneden aan een flatgebouw te weigeren. De overdracht van de risico’s van ’t BBQ’tje aan de Klant gebeurt bij de levering van de Producten.
 6. Mondelinge verklaring

  De Klant accepteert dat in het geval van een geschil, de schriftelijke informatie over Producten van ’t BBQ’tje doorslaggevend zijn boven eventuele mondelinge verklaringen van ’t BBQ’tje of ’t BBQ’tje medewerkers. ’t BBQ’tje doet er alles aan om de juistheid van schriftelijke informatie over haar Producten te garanderen.
 7. Promoties

  Producten kunnen onderhevig zijn aan promotionele aanbiedingen. Elke speciale aanbieding zal onderworpen zijn aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die gelden in geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de speciale aanbieding en deze Voorwaarden. ’t BBQ’tje behoudt zich het recht om de voorwaarden van speciale aanbiedingen te wijzigen  of ze in te trekken op elk gewenst moment. Alle bestellingen geplaatst voordat de aanbieding werd ingetrokken of gewijzigd, zullen onderhevig zijn aan de voorwaarden die golden op de datum van bestelling.
 8. Verantwoordelijkheid

  ’t BBQ’tje heeft voor alle stappen bij het nemen van een bestelling, alsook voor de levering van de Producten een inspanningsverplichting. In elk geval kan ’t BBQ’tje niet verantwoordelijk gehouden worden, indien de niet-uitvoering van de verplichtingen te wijten is aan een onvoorspelbaar en onoverkomelijk feit van een derde aan het contract, of aan overmacht zoals beschreven in de Belgische rechtspraak. Zo ook kan ’t BBQ’tje niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle ongemakken of schade voortgebracht door het gebruik van het internet, zoals met name een onderbreking van de service, een indringer van buitenaf of de aanwezigheid van virussen.
 9. Privacy – Persoonlijke gegevens – Intellectuele Eigendom

  ’t BBQ’tje stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens doorgegeven via het internet te verzekeren. ’t BBQ’tje behoudt zich het recht persoonlijke gegevens te verzamelen, met name door het gebruik van cookies (cf. wettelijke bepalingen). De Klant kan zich tijdens het plaatsen van zijn bestelling verzetten tegen het openbaar maken van zijn gegevens. Het volstaat hiertoe dit te signaleren door het contactformulier op de website in te vullen. Conform de wet van 8 december 1992, gewijzigd op 11 december 1198, beschikt de klant over het recht tot inzage, weigering en verbetering van zijn gegevens, door dit rechtstreeks via de website kenbaar te maken. Alle elementen van de website, zowel visueel als audiologisch, daarbij inbegrepen de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en licentierecht. De Klant erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom op de Producten de exclusieve eigendom zijn van ’t BBQ’tje.
 10. Wetgeving

  Elk afgesloten contract waarvoor deze Voorwaarden toepasbaar zijn, is onderworpen aan de Belgische wet.